Vedtægter for Operaen i Midten

 

§ 1 Navn, organisation og hjemsted

Operaen i Midten er en selvejende institution, stiftet den 15. august 1977 af Anne Fugl, Lennart Toft og Hans Gammeltoft-Hansen
Institutionens hjemsted er Holstebro Kommune.

§ 2 Institutionens formål

Den selvejende institutionens hovedformål er, at drive egnsteatervirksomhed i overensstemmelse med de krav, der er stillet i Egnsteaterbekendtgørelsens § 2.

Institutionens formål er endvidere at foranstalte operaopførelser og anden musikdramatisk virksom-hed. Det tilstræbes herved at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart og samtidig skabe øget mulighed for uddannelse og udvikling for dens udøvere.

§ 3 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Operaen i Midten ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der tilsammen skal tilstræbe at repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.
4 medlemmer udpeges af Landsdelscenter Midt-Vest kommunerne, således at der udpeges et medlem fra hver kommune 4 medlemmer udpeges af henholdsvis Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner af og blandt medlemmerne i den enkelte kommunes kulturudvalg.
2 eksterne medlemmer udpeges af bestyrelsen
1 medlem kan udpeges af Operaen i Midtens medarbejdere. Bestyrelsesmedlemmet, der kan udpeges af medarbejderne blandt medarbejderne, udpeges kun, hvis der er 5 eller flere fastsatte i Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten, og da fra den førstkommende funktionsperiode. Når der er mindre end 5 ansatte i Operaen i Midten, udpeges medlemmet af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen har en funktionsperiode på 4 år, der følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende lov om kommunernes styrelse.

§ 4 Bestyrelsens ansvar og opgaver

Stk. 1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Operaen i Midtens virksomhed og for at institutionen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav og overholdelse af institutionens vedtægter.

Stk. 2 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Møderne føres til referat, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Endvidere skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, når 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger det.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger den kunstneriske leder. Den pågældende skal have de fornødne teatermæssige og administrative forudsætninger. Lederen kan kun opsiges ved forudgående godkendelse af Landsdelscenter Midt-Vest ved Holstebro Kommune.

Stk. 5 Bestyrelsen godkender efter indstilling fra den kunstneriske leder Operaen i Midtens aktivitets- og sæsonplan, samt dets budget under hensyn til de af stat og kommuner meddelte tilskud.

§ 5 Den kunstneriske leder

Stk. 1 Den kunstneriske leder har det kunstneriske ansvar samt ansvaret for Operaen i Midtens ledelse og drift overfor bestyrelsen.

Stk. 2 Den kunstneriske leder ansætter og afskediger institutionens personale. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom.

Stk. 3 Den kunstneriske leder er sekretær for bestyrelsen.

Stk. 4 Den kunstneriske leder kan ikke udpeges til bestyrelsen.

§ 6 Finansiering

Operaen i Midten finansieres primært via tilskud fra stat og kommuner samt egne indtægter, som det fremgår af egnsteateraftalen for Operaen i Midten.

§ 7 Budget, regnskab og revision

Stk. 1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2 Efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen udarbejder den kunstneriske leder årligt et budgetforslag og en aktivitetsplan.

Stk.3 Budgetforslag og aktivitetsplan forelægges bestyrelsen til godkendelse. Senest 1. marts fremsendes budgettet ligeledes til godkendelse ved de offentlige tilskudsydere.

Stk.4 Den kunstneriske leder skal årligt udarbejde en beretning, der godkendes af bestyrelsen.

Stk.5 Det reviderede årsregnskab samt den af bestyrelsen godkendte årsberetning forelægges de offentlige tilskudsydere senest den 1. marts til godkendelse.

Stk.6 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor eller kommunernes revisionsselskab, som reviderer institutionens årsregnskab.

§ 8 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsesformanden og den kunstneriske leder tegner institutionen.

Stk.2 Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves det dog, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk.3 For institutionens forpligtigelser hæfter alene den til enhver tid eksisterende institutionsformue.

§ 9 Institutionens aktiver og deres forvaltning

Institutionens aktiver må kun anvendes til fremme af institutionens formål jf. § 2. Den likvide formue skal med undtagelse af den fornødne daglige kassebeholdning anbringes på betryggende måde i pengeinstitutter og/eller på girokonto.

§ 10 Ikrafttræden, vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1 For vedtægtsændringer gælder samme regler som i § 4.

Stk. 2 Vedtægtsændringer skal godkendes af de offentlige tilskudsydere.

Stk. 3 En eventuel beslutning om nedlæggelse af Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten kan først ske efter høring hos de offentlige tilskudsydere.

Stk. 4 Ved nedlæggelse af institutionen skal dets aktiver fordeles forholdsmæssigt mellem de offentlige tilskudsydere.

Den siddende bestyrelse skal fungere, indtil den økonomiske opgørelse af institutionens aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten.