Årsberetning for 2019

2019 har på alle måder været et begivenhedsrigt år i Operaen i Midten. Såvel udadtil som indadtil. Men først og fremmest har teatret atter vist det, den er bedst til: at producere operaer, der rammer publikum hver gang, det være sig voksne som børn. I 2019 har Operaen i Midten kunnet tilbyde det voksne publikum på ”La Boheme”, de 0-3-årige (og deres voksne)

”Nocturne”, de 7-10 årige ”Romers ABC” og de 10-13 årige ”Billederne Synger”. Og modet til at tænke nyt og anderledes bliver den forestilling, Operaen i Midten satser allermest på, ”Song of the Child ”for alle aldersgrupper.

Som man kan se, leverer Operaen i Midten meget mere end de to årlige forestillinger, som er udgangspunktet for egnsteateraftalen med de fire kommuner, Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande kommune. Alle vore aktiviteter tager udgangspunkt i modtageren, altså publikum. I vores tilfælde er det først og fremmest børn og unge, men voksenpublikummet er som det fremgår også blevet rigeligt påtænkt i programmet for 2019. Alle de valg, jeg tager som kunstnerisk ansvarlig leder er med udgangspunktet i teatrets tre nøgleord: originalitet, relevans og tilgængelighed. Det tror jeg er grundlaget for teatrets eksistens og udvikling i årene fremover.

Operaen i Midten evalueret for anden gang
Projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond (PUS) valgte for anden gang at evaluere Operaen i Midtens drift og virke. SWOT-analysen viste de samme styrker og svagheder som sidst. Teatret hviler på en stærk kunstnerisk profil og vilje til at forfølge disse mål. Svagheden ligger i det økonomiske råderum, som ikke altid tillader teatret at forfølge sine drømme og visioner. Ledelsen har valgt at implementere dele af evalueringens anbefalinger i sit fremtidige virke som egnsteater, i tilfælde af en forlængelse af den bestående egnsteateraftale.

G. Puccini:”La Boheme” – I samarbejde med Den Fynske Opera og Undergrunden
I tidsrummet 10. februar til 23. marts opførte de tre teatre sammen 21 forestillinger af en kammerversion af den uopslidelige ”La Boheme”. Og de knapt 3000 publikummer oplevede de unge danske sangere og det dygtige orkester i store dele af landet. Forestillingen fik seks hjerter i Jyllands-Posten og blev specielt fremhævet for sin musikalske udførelse.

Theil Have/Kodjabashia: ”Song of the Child”
To uger i juni 2019 indledte Operaen i Midten en to-ugers workshop med de medvirkende i ”Song of the Child”. Fire sangere, tre musikere, instruktør og komponist arbejdede intenst sammen i Folkets Hus i Struer. Grundstenen til forestillingen er lagt, inden forestillingen får sin premiere i 2020. Inden da optrådte Operaen i Midten med dele af forestillingen i forbindelse med Kulturmødet Mors og to gange på Lille Torv i Struer. Ud fra den reaktion vi fik fra publikum, bliver det en stor oplevelse i det åbne rum. ”Song of the Child” lever op til Operaen i Midtens faste målsætning om at tænke nyt og originalt. Vi vil udfordre, nedbryde fordomme og give ny indsigt og inspiration til deltagerne (publikum). Udvalgte udendørs sites for forestillingen vil give publikum en ekstra dimension og ny måde at opleve det offentlige rum på. Ved at flytte en teaterproduktion ud af de vante indendørs rammer, vil vi være med til at skabe mere bevågenhed om musikdramatikkens stærke udtryksform for et helt nyt segment af borgere, for hvem opera opfattes som en elitær kunstart forbeholdt de få.

Grow Op! Festival 2019
Danmarks første operafestival for børn- Grow Op!, så dagens lys som et strategisk projekt under Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad. Operaen i Midten og dens partnere modtog i 2018 Danmarks Radios ”P2-pris for årets nyskabelse. Festivalen er en biennale og derfor var det tid at gentage festivalen i 2019. I løbet af seks dage i tidsrummet 24.-29. september formåede Operaen i Midten at opføre 24 forestillinger i fire kommuner på tolv forskellige spillesteder. De tre forestillinger blev set af over 600 børn og unge. Festivalen ventes gentaget i 2021.

Personale og daglig drift
Operaen i Midten har undergået to store ændringer i løbet af 2019. For det første flyttede teatret ind i nye lokaler, Østergade 3 pr. 1. april. Holstebro Kommune havde indtil da i et år udlånt lokaler i en periode, men nu er teatret flyttet ind på en adresse, som kun koster halvdelen af tidligere husleje på Musikteatret i Holstebro.

28.02.19 valgte teatrets mangeårige medarbejder Mads Gammelmark at stoppe i teatret. Samtidigt søgte forretningsfører Connie Risom et halvt års orlov og valgte derefter i enighed med ledelsen at fratræde sin stilling. Efter en offentlig ansøgningsrunde ansatte teatret Louise Top Rasmussen, som fratrådte stillingen efter tre måneders prøvetid.

 I sin evaluering anbefaler Rasmus Adrian, at teatret styrker sine driftsmæssige og produktionsmæssige kompetencer. Ledelsen har allerede taget de fornødne skridt dertil og ansat en produktionsansvarlig, en producentansvarlig og en projektkoordinator fra 2020.

Økonomi
Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 408.597
Egenkapitalen er pr. 01.01.2020 på kr. 622.908 og aktiver udgør i alt kr. 1.342.166.

Det ekstraordinære store beløb skal ses i lyset af den udsatte forestilling ”Song of the Child”. Det var ledelsens vurdering på et tidligt tidspunkt i 2029 at projektet kunne risikere såvel økonomiske som planlægningsmæssige og kunstneriske skrammer. Derfor reagerede ledelsen i et forsøg på at forudse dette ved at udsætte forestillingen til 2020.

På trods af teatrets sparsomme økonomi, som blev påpeget ved seneste evaluering af Kunstrådet, er det ledelsens største ambition at give publikum det allerbedste inden for de givne rammer. Og det kan kun lade sig gøre ved en langsigtet strategisk planlægning, minimal ressourcespild og gode aftaler på markedsvilkår.

Operaen i Midten vil altid stå over for budgetmæssige udfordringer, og det er derfor vigtigt for teatret at vise rettidig omhu ved at hensætte penge fra det ene år til det andet, når det påkræves for at kunne opfylde de høje kunstneriske krav, som teatrets ledelse ønsker at opfylde gennem aftalen med tilskudsyderne.

Og penge skal der som sagt til. En dynamisk økonomi er derfor væsentlig for teatret, hvis det ambitiøse kunstneriske niveau skal bevares til glæde for publikum. Operaen i Midtens tilstedeværelse og tilbud er desuden udfordret af at høre til i en landsdel, hvor operagenren alene varetages af Operaen i Midten og derved medfører et endnu større ansvar for at kunne sikre kvalitetsmæssige forestillinger til midt- og vestjyske borgere.

Operaen i Midten kan med glæde desuden notere, at egenkapitalen har en størrelse, der kan imødegå likviditetsmæssige problemer i fremtiden og derved skabe fornøden arbejdsro til at gennemføre sine visioner for fremtiden.


Flemming Vistisen, Leder af Operaen i Midten.

 

Note til beretningen
Operaen i Midten søgte og modtog kr. 250.000,- fra Statens Kvalitetspulje for egnsteatre. Pengene var bevilget til forskning inden for digital lyd og billede i perioden 2015-18. Operaen i Midten har siden gennemført flere workshops, men har endnu en rest til overs på kr. 88.000,-. Ledelsen har underrettet Statens Kunstråd og bedt om at hensætte det resterende beløb til aktiviteter i 2019, som ligger i forlængelse af formålet med de tildelte penge. Da vi endnu ikke har modtaget svar, har ledelse sammen med revisor valgt at hensætte et beløb i regnskabet til 2020. Projektet søges igangsat i samarbejde med Struer Kommune i løbet af 2020.