Ledelsesberetning 2020

Institutionens væsentligste aktiviteter

”Operaen i Midtens formål er at drive egnsteater i overensstemmelse med den egnsteateraftale, der til enhver tid måtte gælde”. Sådan er det formuleret i teatrets vedtægter.

Teatret har således drevet teatervirksomhed siden 2004 i en flerårig aftale med de fire midt- og vestjyskekommuner; Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommune. 2020 er slutningen på den seneste aftale med omtalte kommuner, og året har således båret præg af at få en ny aftale på plads, der skal gælde fra 2021-2024. Det arbejde påbegyndtes i 2019 og blev færdiggjort i løbet af foråret 2020.

Årets aktiviteter

I coronaens skygge

2020 blev et år præget af begivenheder med Covid-19s indvirkning på hele samfundet, ikke mindst kulturlivet og dermed også Operaen i Midten. Det har givet en lang række udfordringer og opgaver, som har haft medmeget andet end teaterdrift at gøre.

Årets store kunstneriske satsning ”Song of the Child” blev ramt og umuliggjort, ikke mindst fordi projektet involverede flere internationale kræfter, som ikke havde adgang til Danmark, da grænserne blev lukket. De tilskudsgivende kommuner og staten gav teatret dispensation for aflysningen, idet det ønskede antalforestillinger dermed ikke kunne gennemføres jf. egnsteateraftalen. Efter et langt forløb med udredning afdiverse kontrakter med flere fagforbund og teatrets egen interesseorganisation, Dansk Teater, blev resultatet, atalle kontraktindehavere modtog et halvt honorar samt lovning på nyt engagement i 2021.

Operaen i Midten har alligevel været i stand til at gennemføre to ud af tre produktioner, operaen ”DenStundesløse” af Lorentzen/Holberg i januar/februar 2020 inden nedlukningen ramte landet, samt ”Operakarrusellen” af Moberg/Rosenbaum i august/september 2020, hvor regeringen tillod aktiviteter, indenlandet igen måtte lukke ned.

Vi har således i stor grad været forskånet i forhold til de fleste af vore kolleger, som har set hele og halvesæsoner aflyst med store økonomiske tab til følge. Virussen har også haft konsekvenser for Operaen i Midten.Det kommer jeg nærmere ind på senere.

Den Stundesløse af Lorentzen/Holberg

I teatrets vedtægter står beskrevet, at ”det tilstræbes at udbrede kendskabet til og interessen for denmusikdramatiske kunstart og samtidigt skabe øget mulighed for uddannelse og udvikling for dens udøvere”. Med de ord for øje indgik teatret et tæt samarbejde med de sang-studerende fra Det JyskeMusikkonservatorium, Aarhus, om at producere en fuld scenisk operaproduktion under teatrets professionelle ledelse. Operaen i Midten har ved siden af sine professionelle aktiviteter gennem flere år skabt projekter medhensigt på at involvere sangtalenter fra hele den kunstneriske fødekæde. Konservatorierne har hverken den viden eller økonomi til at give de unge dén mulighed, og her spiller Operaen i Midten en stor rolle, ikke mindst i den del af landet, hvor mulighederne er færrest. Resultatet blev, at flere af de unge sangstuderende nu har fået deres første professionelle kontrakt med Operaen i Midten, når vi i 2021 genopfører forestillingen.

Operakarrusellen af Moberg/Rosenbaum

I vedtægterne for teatret står der desuden ”at udbrede kendskabet til og interessen for den musikdramatiske kunstart”. Det er et formål, Operaen i Midten tager meget alvorligt. Alle børne- og unge initiativer tager udgangspunkt i at levere forestillinger, som ikke blot skaber spændende oplevelser for tilhørerne, men samtidigt har et dannelsespræget indhold. Således også ”Operakarrusellen”, som på 55 minutters hæsblæsende tempo kommer igennem operaens brogede historik på en måde, som kan holde publikum fanget. De i alt 15 forestillinger i alle fire kommuner blev en publikumssucces og indgik blandt andet i et samarbejde med Herning Opera Festival og Åben Skole Festival, ligeledes i Herning. For første gang optrådte teatret i Nr. Snedei et tæt samarbejde med byens folkeskole.

Er Gud hjemme (digitalt), Fjeldmose/Rosenbaum

Da udsigten til at genåbne samfundet så mest dyster ud, besluttede ledelsen at igangsætte et projekt til dedigitale medier. Langt de fleste teaterkolleger har som erstatning for en fysisk forestilling valgt at livestreame, men vores projekt havde til formål at give potentielle brugere mulighed for at deltage aktivt og synge med på udvalgte sange fra teatrets store succes, ”Er Gud Hjemme”. Henover november og december blev arbejdetfærdiggjort til udsendelse januar 2021. Resultatet af anstrengelserne bliver evalueret for en eventuelfortsættelse af digitale tilbud fremover.

Økonomi

Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 65.674.

Egenkapitalen er pr. 01.01.2021 kr. 838.581 og aktiver udgør i alt kr. 1.165.013.Overskuddet og den høje egenkapital skyldes følgende:

  1. Udsættelsen af ”Song of the Child” fra 2019 som omtalt i ledelsesberetning af 2019 og aflysningen i2020 pga. nedlukning har sparet teatret for mange penge. En del af udgifterne derved kan ikke videreføres, men værdien af det arbejde, der er foregået og de ydelser, teatret stadig besidder (scenegang, komposition, modeltegninger og to ugers workshop i Struer 2019), er et aktiv, teatret kan sætte i spil, såfremt projektet har en fremtid. På skrivende stund er dette endnu ikke
  2. I forbindelse med myndighedernes nedlukning modtog teatret lønkompensation for to medarbejdere på kr. 127.435.
  3. Teatret modtog helt ekstraordinært et statsligt tilskud fra aktivitetspuljen til kulturaktiviteter som følge af Covid-19 på kr. 246.387.
  4. Det lave aktivitetsniveau har sparet teatret for en del penge i administrationsbudgettet og afledendebesparelser
  5. Teatret har modtaget kr. 116.667 i fondsmidler fra produktionen ”La Boheme” fra 2019, men førstindregnet beløbet i årsregnskabet for
  6. Udgifterne til projektet med Det Jyske Musikkonservatorium var forholdsvis små, da sangere,musikere og prøveforhold var stillet til rådighed fra konservatoriets side.

Alt i alt har teatret formået at styre økonomien med rettidig omhu og kan imødese 2021 med et stort råderum tilat skabe flere aktiviteter årene fremover.

Administration og drift

2020 startede med en ny personalesammensætning. Ditte Troldtoft påbegyndte sit arbejde midt februar på fuld tid til at varetage administrative og producentmæssige opgaver. Teknisk ansvarlig Philip Doolan ogpublikumsansvarlig Sara Strandby blev ligeledes engageret til fremtidige opgaver, men på grund afnedlukningen måtte de begge to forlade teatret men blev lønkompenseret. Under undertegnedes kortesygdomsperiode i november og december varetog Ditte Troldtoft de overordnede opgaver. Teatret fungerede i den periode upåklageligt, men viste også teatrets ”spinkle organisatoriske fundament med få ressourcer administrativt”, som formuleret af Rasmus Adrian i den seneste evalueringsrapport nedsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Det har ikke givet mening at tilføre teatret flere administrativeressourcer under den lange nedlukning og der vil først ske ændringer i 2021.

Teatret har valgt en ny revisor til at varetage teatrets årsregnskab. Efter 16 år med revisor Tommy Knudsen valgte ledelsen ud fra rotationsprincippet at finde en ny revisor, og det blev Brandt Revision v/ AndersHoldgaard Jensen.

Status

2020 har på mange måder været et besværligt og uproduktivt år at være et teater i. Men i forhold til de fleste andre teatre har vi klaret udfordringerne uden økonomiske skrammer. Det skyldes som før nævnt de forholdsvistsmå faste udgifter med lav husleje og få (to) faste medarbejdere. Når samfundet atter åbner op for kulturlivet, står vi parat og er rustet til at dække det store behov fra de borgere, som vil os. Teatersæsonen 2021-22 vil være fyldt med aktiviteter for alle aldre og dermed leve op til teatrets motto ”Opera for alle”. Operaen i Midtens kunstneriske vision er baseret på de tre parametre originalitet, relevans og tilgængelighed. Mere end nogensinde er det teatrets overbevisning, at netop de sigtepunkter bliver af stor betydning fremover, når samfundet sukker efter meningsfyldte oplevelser fra kulturlivet. Og vi står klar.


Flemming Vistisen, Leder af Operaen i Midten.